REGULAMIN

ZSZ MMA™

ZSZ MMA™ 2024

MADE BY PRALKALOGITECH

ZSZ MMA™ 2024

kontakt@zsz-mma.pl

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ZSZ-MMA.PL


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady obowiązujące na oficjalnym serwerze Discord ZSZ MMA™ oraz oficjalnej grze ZSZ MMA™ na platformie Roblox.com

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ZSZ MMA™

 1. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów, należą do Usługodawcy. Korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem po uprzednim uzyskaniu zgody Usługodawcy.

 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej było możliwe z użyciem przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, sieci telekomunikacyjnych oraz połączeń internetowych o parametrach opisanych w § 5, za których niespełnienie przez Użytkownika Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej, za co nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Strony Internetowej w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę wyżej opisanych działań, ma on prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do Strony Internetowej.

 5. Usługodawca oświadcza, że korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość.

 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów udostępnionych mu za pośrednictwem Strony Internetowej wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Strony Internetowej w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§3. NIEZBĘDNE WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Korzystanie z Usługi możliwe jest na urządzeniach z dostępem do sieci Internet o przepustowości minimum 10 Mbps.

2. Wymagania techniczne dla komputerów stacjonarnych:

a. Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści Cyfrowych.;

b. System operacyjny: zaktualizowany do najnowszej wersji Windows (10 lub 11) lub minimum macOS 10.;

c. Minimalne wymagania sprzętowe: procesor min. 1,6GHz, pamięć RAM min. 8GB.

d. Przeglądarka: najnowsza wersja Chrome / Safari / Edge (chromium). Bezproblemowy odbiór nie jest też gwarantowany na przeglądarkach innych niż wcześniej wymienione.

3. Wymagania techniczne dla urządzeń mobilnych:

a. Powstrzymanie się od korzystania z innych aplikacji podczas odtwarzania Treści Cyfrowych.;

b. System operacyjny: Android 10+ lub iOS 14+;

c. Przeglądarka: najnowsza wersja Chrome / Safari / Edge (chromium). Bezproblemowy odbiór nie jest też gwarantowany na przeglądarkach innych niż wcześniej wymienione.

 1. Ze względu na niezależne od Administratora właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z Usługi na Platformach Sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość odtwarzanych materiałów obniżona – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Usługi na Platformach Sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.

 2. Usługa nie jest dostępna dla systemów operacyjnych uruchamianych na tej samej platformie sprzętowej i systemowej za pomocą maszyny wirtualnej (np. VMware Workstation, Java Virtual Machine, Microsoft Virtual PC itp.);

§4. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZACHOWANIA KULTURY OSOBISTEJ OBOWIĄZUJĄCE W SPOŁECZNOŚCI ZSZ MMA™

 1. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania kultury osobistej i szacunku wobec innych uczestników czatu gry Roblox oraz serwera społeczności Discord.

 2. Zabrania się wszelkich form nękania, prześladowania, dokuczania czy celowego prowokowania innych użytkowników.

 3. Nie wolno udostępniać treści o charakterze erotycznym, pornograficznym, przemocowym ani innych materiałów nieodpowiednich dla społeczności.

 4. Spamowanie, floodowanie oraz wysyłanie niechcianych wiadomości promocyjnych lub linków do innych stron jest niedozwolone.

 5. Użytkownicy są zobowiązani do stosowania się do poleceń moderatorów oraz administratorów czatu gry Roblox i serwera Discord.

 6. Dyskusje polityczne i religijne powinny być prowadzone w sposób merytoryczny, z poszanowaniem poglądów innych użytkowników, o ile nie naruszają one regulaminu.

 7. Każdy użytkownik ma obowiązek dbać o pozytywną atmosferę w społeczności i wspierać działania zmierzające do zachowania przyjaznego środowiska.

 8. Wszelkie naruszenia zasad kultury osobistej będą skutkować upomnieniami, a w przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń, mogą prowadzić do czasowego lub stałego zablokowania dostępu do czatu gry Roblox oraz serwera Discord.